પ્રતિપદા/મુખપૃષ્ઠ - 2

પ્રતિપદા

(અનુ-આધુનિક કવિતા અને કાવ્યવિમર્શ)સંપાદકો:

પ્રશાંત પટેલ

યોગેશ પટેલ


સહ સંપાદકો

કવિત પંડ્યા

ભરત ખેની


પરામર્શકો

હરીશ મીનાશ્રુ

મણિલાલ હ. પટેલ


પ્રકાશક

ડૉ. મોહન પટેલ

આચાર્યશ્રી,
એન. એસ. પટેલ આટ્‌ર્સ કૉલેજ, આણંદ
(સરદાર પટેલ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ)
(ભાલેજ રોડ, આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧)
(મો. ૯૯૨૪૩ ૦૦૨૮૦)