કાવ્યમંગલા/હસતી કે રડતી?

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
હસતી કે રડતી?
(અંજની)


શૈશવની સિન્દુરપગલીએ,
ભમતો તું અંતરની ગલીએ,
હસતો ફુલડાંની ઢગલીએ ,
રમતો ને જમતો.

એ પગલી ન પડી જ પડી જ્યાં,
આ ધરતી ઉરને ન અડી ત્યાં,
ક્યાં ઉપડી અહ એ અધઘડીમાં
હસતી કે રડતી?

(૧૦ મે, ૧૯૩૧)