કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ચિનુ મોદી/૪૬.વગડા વચ્ચે

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


૪૬.વગડા વચ્ચે

ચિનુ મોદી

વગડા વચ્ચે ચણોઠડી ને ચણોઠડી તો લાલ,
સાચું જો ના દઈ શકે તો જૂઠું દેજે વ્હાલ.

કંકુ જેવી પગની પાની,
પગલું પડતું રાતું,
રાતનું બગલું ઊડી ગયું ને
કોણ અહીં મૂંઝાતું ?
આજ કશું ના તને સૂઝે તો જવાબ દેજે કાલ.
એક નદીમાં વ્હાણ થઈને
હું ફરવા માંડેલો,
એ જ નદીનો સાથ અચાનક
પાણીએ છાંડેલો;
અઢળક આંસુ વરસ્યાં ત્યારે માંડ ભીંજાતા ગાલ.
(શ્વેત સમુદ્રો, પૃ.૧૦)