કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ચિનુ મોદી/૪૭.હું ને ઓચ્છવ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


૪૭.હું ને ઓચ્છવ

ચિનુ મોદી

આમ ગણો તો હું ને ઓચ્છવ આડોશી-પાડોશી,
બે-ની મા પણ એક જપેલી શબ્દો છડતી ડોશી.

એ કાને સાંભળતો ઓછું,
મને મોતિયો આંખે,
બન્ને જણને મળી કલ્પના
જે ઉડાડે પાંખે,
હું મારા મસ્ત અને હર હાલે સંતોષી,
આમ ગણો તો હું ને ઓચ્છવ આડોશી-પાડોશી.

ભલે શ્વાસનાં સગપણ છે,
‘પણ, શરત નથી કૈં એવી;
એકબીજાને લખેલ હૂંડી
સદા સ્વીકારી લેવી;
આમ બેને એક તાંતણે બાંધે છે ખામોશી,
આમ ગણો તો હું ને ઓચ્છવ આડોશી-પાડોશી.

૨૨-૭-’૮૮
(શ્વેત સમુદ્રો, પૃ.૧૬)