કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – નિરંજન ભગત/૨૭. શ્વેત શ્વેત

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૨૭. શ્વેત શ્વેત

નિરંજન ભગત

શ્વેત શ્વેત,
આ ચાંદની કે નભ કેરું હેત?

હૃદય કો દ્રવતું નભમાં, શશી;
ધવલ આ કરુણા ઢળતી કશી!
જગતની જડતા સહુ ચશ્ચશી
ચૂમી રહે, અવ નહીં અહીં કૈં અચેત.

નગર ને રણ સૌ પર લ્હેકતી,
કુલવધૂ, કુબજા પણ બ્હેકતી;
અતિઉદાર શી ચંદની મ્હેકતી!
એકત્વમાં સકલ સુન્દરનું નિકેત.

(બૃહદ છંદોલય, પૃ. ૧૭૮)