કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – પ્રિયકાન્ત મણિયાર/ ૮. ખીલા

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


૮. ખીલા

પ્રિયકાન્ત મણિયાર

મેદની વીખરાય;
ને આ વૃદ્ધ જેની કાય
તે લોહાર આવી કાષ્ઠના એ ક્રૂસ પાસે
(જે થકી નીતરી રહ્યું રે રક્ત એવું — શુદ્ધ જાણે સૂર્યનું
ને લોચને વિલસે વળી તો ચંદ્રનું માધુર્ય શું!)
જઈ જુએ શું એકશ્વાસે :
મેં મકાનો બાંધવાને જે ઘડ્યા
રે તે ખીલા તો અહીં જડ્યા!
(આ નભ ઝૂક્યું, પૃ. ૧૯)