કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – શૂન્ય પાલનપુરી/૪૮. લોહીની સગાઈ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૪૮. લોહીની સગાઈ[1]કહે છે કોણ આ ધરતી અમારે મન પરાઈ છે,
અમારા દેહમાં એની જ તો ખુશ્બૂ લપાઈ છે;
ખરેખર તો હવે કૈ રંગમાં આવ્યા છે સંબંધો,
વતન સાથે અમારે ‘શૂન્ય’ લોહીની સગાઈ છે.

(શૂન્યનો વૈભવ, પૃ. ૪૭૭)


  1. કોમી રમખાણો પ્રસંગે