કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – હરિકૃષ્ણ પાઠક/૪૫. રાઈનાં ફૂલ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


૪૫. રાઈનાં ફૂલ


કાગડા છોને બધે કાળા રહ્યા,
એકતાનું મૂલ્ય કંઈ ઓછું નથી.


ધુમાડો છો ન નીકળે, ખખડે છે ઠામડાં –
લાગે છે છાપરામાં કોઈનો તો વાસ છે.


અહીં વાડ વચ્ચેય રસ્તા જડે છે,
કદી ભૂલથી ચાતરી જાય ઘેટાં.


તીન બંદર, બંગલે ભી તીન હૈં –
ખાદીકૃપા, ગાદીકૃપા, શાદીકૃપા.


દુનિયાદારી સાવ ભલી છે,
ગાગર આપી લઈ લે ગોળી.

(જળમાં લખવાં નામ, પૃ. ૨૬૮)