કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – હરીન્દ્ર દવે/૨૮. હું તો ઉપાડું મુજ પાય...

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૨૮. હું તો ઉપાડું મુજ પાય...

હું તો ઉપાડું મુજ પાય, તમે દિશા દો,
હું નેત્ર ખોલી રહું, દૃશ્ય નવાં નવાં દો;
હું શ્રોત્રથી સ્તવન, મા, તવ સાંભળી શકું,
આ હોઠ બે ફફડવા, તવ પ્રાર્થના દો.

(ચાલ, વરસાદની મોસમ છે, પૃ. ૧૬૧)