કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – હસમુખ પાઠક/૧. નિષ્ફળ વૃષ્ટિ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


૧. નિષ્ફળ વૃષ્ટિ

બહાર
મૂશળધાર વરસે આભ ને અંધાર
આજે ભૂલ સમજાણી.
ખેતરો ખેડ્યાં નથી,
હળ વડે બે ચાસ પણ પાડ્યા નથી,
બીજને એક્કેય હાથે વ્હાલથી વાવ્યાં નથી,
તે છતાં લવતો હતો શું તૉરથી,
“જોજો હવે તો આવતી લાણી!”
બહાર
મૂશળધાર વરસે આભ ને અંધાર
ઠાલાં આંખના પાણી.

૧૯૫૨
(સાયુજ્ય, ૧૯૭૨, પૃ. ૧)