કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – હસમુખ પાઠક/૩૫. બોલ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


૩૫. બોલ

હવે એમ નહીં પૂછુંઃ
“ક્યાં છે તું?”
હવે એમ બોલ્યા કરીશ
“ક્યાં નથી તું?”
તને હવે જોયો, જોયો, જોયો
એ બોલમાં ભલે બડાઈ;
મારા જેવા નાચીજને હૈયે
તું નાચે એ તારી વડાઈ,
એ તારી વડાઈ.
થયો હવે હું ઠાલો, ઠાલો, ઠાલો,
સાવ ઠાલો ઠમ!
તું હવે વહાલો, વહાલો, વહાલો
એ બોલ થયા કાયમ,
હા, એ બોલ થયા કાયમ.

૨૯-૧૧-૮૩
(જાગરણ — પાછલી ખટઘડી, પૃ. ૩૧)