કાવ્ય-આચમન શ્રેણી - પ્રહ્લાદ પારેખ/૬.પરબ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૬.પરબ

પ્રહ્લાદ પારેખ

હું તો બેઠી પરબ એક માંડી,
કે પાણીડાં કોણ પીશે ?
લીલા લીમડાએ છાંયડી ઢાળી,
કે પાણીડાં કોણ પીશે ?
મેં તો મારગડે મીટ એક માંડી,
કે પાણીડાં કોણ પીશે ?
કોઈ આવે જો દૂરના પ્રવાસી,
કે પાણીડાં કોણ પીશે ?
આજે હૈયે છે કામના જાગી,
કે પાણીડાં કોણ પીશે ?
કોઈ આવીને નીર લે માગી,
કે પાણીડાં કોણ પીશે ?
(બારી બહાર, પૃ. ૬૦)