ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૧/અનુક્રમ/ક્ષ/ક્ષેમદાસ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


ક્ષેમદાસ [ઈ.૧૮૪૪ સુધીમાં] : પદો(લે. ઈ.૧૮૪૪)ના કર્તા. સંદર્ભ : ગૂહાયાદી [કી.જો.]