ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વિશાલદ્રશ્યરીતિ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


વિશાલદૃશ્યરીતિ(Panormic Method) : નવલકથામાં વર્ણનકલાની એક પદ્ધતિ. આ પદ્ધતિ દ્વારા વર્ણનપ્રચુર નવલકથા લખવામાં આવે છે. સમયના વિશાળ પટને આવરી લઈ કોઈ એક યુગનો વિસ્તૃત આલેખ રજૂ કરતી ઐતિહાસિક નવલકથાઓના લેખનમાં પણ આ પદ્ધતિ ઉપયોગમાં લેવાય છે. પ.ના.