ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વિશોધન

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


વિશોધન(Askesis) જુઓ, પ્રભાવનો ઉદ્વેગ