ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વિશ્રબ્ધનવોઢા

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


વિશ્રબ્ધનવોઢા જુઓ, નાયિકા