ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વૃત્તરંજન

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


વૃત્તરંજન(Docutainment) : વૃત્તાન્ત(document) અને મનોરંજન (entertainment)ના મિશ્રણથી તૈયાર થયેલું ટી.વી. ચલચિત્ર વૃત્તરંજન પૂરું પાડવા ઈચ્છતું હોય છે. ચં.ટો.