ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વૃત્તભંગ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


વૃત્તભંગ જુઓ, પિંગળશાસ્ત્ર