ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વૃત્તિમય ભાવાભાસ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


વૃત્તિમય ભાવાભાસ જુઓ, ઊર્મિજન્ય ભાવાભાસ