ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વૃત્યનુપ્રાસ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


વૃત્યનુપ્રાસ જુઓ, અનુપ્રાસ