ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વૃત્ત નાટ્ય

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


વૃત્ત નાટ્ય(Theatre of fact) : સાંપ્રત ઘટનાઓ પર આધારિત આ નાટ્યરજૂઆતમાં મોટી હસ્તીઓને તેમજ એમનાં જાહેર વિધાનોને અને સમાચારના શબ્દોને સંડોવવામાં આવે છે. ચં.ટો.