ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વ્યંગ્યાર્થ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


વ્યંગ્યાર્થ જુઓ, વ્યંજના