ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/શ/શેર

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


શેર જુઓ, ગઝલ અને ગઝલનું છંદશાસ્ત્ર