ચાંદનીના હંસ/૧ સ્પર્શના જળમાં

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


સ્પર્શના જળમાં

સ્પર્શના જળમાં
હું માથાબૂડ ઊભો છું
ઝીણી માછલીઓની જેમ
કેટલાક અવાજો
મારાં જખ્મી અંગોને
કોતરી કોતરીને કરડી રહ્યાં છે.
સૂરજનું લોહી
મારી બંધ આંખોમાં ઢોળાય છે.
કાંઠે નેતરના ઝૂંડમાં
ઘાસલ સુવાસના ભીના રૂપેરી ધુમ્મસે
પીળકના ટહુકા જેવા
ઘડીક સરવા થઈ ફફડી ઊઠતા
ફરી પાછા પાંખો બીડીને
મારા કાન ચાલે છે.

૧૭-૪-૭૯