જનપદ/ડેરા ઊઠે

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
ડેરા ઊઠે

સીસમનો ઢોલ.
એવડું ઘર.
એક ભીંત ચાંદો.
બીજી સૂરજ.

સવાયો ગોરંભ
રાત રાતમાં માય નહિ
ફાલે અંધારિયું ફળ

નવા દિવસોની ધમણમાં
ગોબે બાબરી.
એક કિલકારો
ને ડેરો ઊઠે.