જનપદ/ઘૂઘરાનું ઘરમાં જવું

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
ઘૂઘરાનું ઘરમાં જવું

આરંભ
અંધારા
સમુદ્રતળિયે જળઓળા
અંધારવેલ નહોરા ભેરવે દિશાઓ પર
વાવાઝોડાં થઈ ફાલે પાણી
આગ પેટાવવાની ભૂંગળીમાં ફૂંકાય વાયરો
ફૂંકમાં વાસ રણકે
ભૂંગળીમાં વાયરો જળ
જળ અદદ્દલ અગ્નિ
અંધાધૂંધ છેદે જળ પવન ધૂળ તેજ આકાશ
ચન્દ્ર અંકોડો
સમુદ્ર ઊંચકે
ને ગાલ્લું ઉલાળ
લોઢ માથે ઠલવાય
રહી જાય કેડ સમાણો કાંપ.

ધરતી કરે પ્રદક્ષિણા
ચન્દ્ર હોલવાય પ્રજળે
મંડલમાં ઘડભાંજ કરે સૂર્ય
આકાશ તારા ચપલક
મેઘ વીજની જુગલબંધી
સંગત વાયુની
માંકડાફાડ તાપ
ખદખદ કાંપરાબ
લ્હાય

ઊકલે ચર્મવસ્ત્ર
ફચકે પેશીઓ
નોખાં કાંસકાં
માંસ સ્નાયુ થાપા ખોવાય.
દશદિશ રસાયણ પાણી
હાડ સંગ રાબ ઘરોબો બાંધે
ઊંજણ કરે પંડનું
સૂર્યની ચઢ ઊતર
તારનું અંધારામાં ભીંજાવું
ઠારનાં ધાડાં
ધરતી, જળ અને આકાશનું ઊકળવું.
માથા સમાણાં કાંપ ડળ,
ગ્રંથિઓ મલીદો
હોલવાઈ છાતી
ખાલ ખરકલા ગરકાવ
બચે હાડ કણી
રસે રસાયણ પાણી
અવશેષ રહેવું માથાની મીંજનું
એમ ઊભાં ઊભાં જ અમારું અશ્મ થવું
ઋતુઘૂઘરાનું
પાછું
જળના ઘરમાં જવું.