જનપદ/મોલ લણશે મોલને

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
મોલ લણશે મોલને

ભાગતી રાતના
તારોડિયામાં
વડવો.
સીધો એક તાર.
ત્યાંથી અહીં સુધી વાટ વીજાણુભરિત.

કાલે સાંજે
તો અણુઅણુમાં મને વાવ્યો
રાત
હજુ હમણાં તો અધવારી.
આ વહી ચાલી વાઢ વેળ.

છો ખરતા,
ઊગી ભલે આથમે મોલ
પવનચાક
ઘૂમરી
શેષ પહોરે બે.

મોલ લણશે મોલને