જનપદ/વારુ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
વારુ

વેળા બપોરી
એને ઘૂંટે ઘડે આંકે ભમરો.
ભમરો કહેતાં
સટીપટી નહિ –
આંટ મારે રાતને.
રાત ભોરિંગ કાળું પાતાળ.
પાતાળ કેવાં,
કહો કેવાં ?
તળ વિનાનાં.
બપોરી તળ ઝરી ગયું છે.
જંઘા પર
પાતાળી ભમરો
સૂંઢ રોપી
પીવા આવ્યો.
વારુ,
ઝીણા ઘૂંટડે.
જો એમ હોય તો – હા.