જનાન્તિકે/જે આ બધું...

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


જે આ બધું...

સુરેશ જોષી

જે આ બધું પહેલેથી જ કાન માંડીને સાંભળી ગઈ છે તેને

         What was it you haunted so far that we          must dream of it always, dying of our dreaming?          and of what other state do you speak so low          that we can not remember it?