મણિલાલ હ. પટેલનાં કાવ્યો/આવશું

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
આવશું

અષાઢી મેઘ જેમ અણધાર્યા કોકવાર તારે મલક ચઢી આવશું
ધોધમાર, ઝરમર, ફુહાર વળી વીજળી ને વાછંટો લાવશું
                            કોકવાર તારે મલક...

          પ્હાડોને પાદરનો નોખો વરસાદ -
                   એવું ભીંજાતાં ભીંજાતાં ગણવાનું હોય નહીં
          ખેતર ને માટીની જેમ બધું લથબથ મહેંકાય
                   પછી શેઢાનું શાણપણ ભણવાનું હોય નહીં

ઘર આગળ મોગરો; ગુલાબ વળી વાડામાં બારમાસી ગલગોટા વાવશું
                   કોકવાર તારે મલક....

          વૃક્ષોમાં અજવાળું થાય એવી વેળાનાં
                   પંખીઓ તારામાં અટકળને ગાશે
          બળબળતી પડસાળો ટળવળતી ઓસરીઓ
                            ટાઢોળા વાયરાની જેમ બધે વાશે

માયાળું લોક મને રોકશે ને કહેશે કે વરસો રે વાદળની જેમ વહી જાવ શું?
અણધાર્યા અષાઢી મેઘ જેમ કોકવાર તારે મલક ચઢી આવશું