મણિલાલ હ. પટેલનાં કાવ્યો/ગઝલ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
ગઝલ

છાંયડાની શી ખખર આકાશ ઊંચા તાડને?
એ વિશે તું પૂછ જઈને લીમડાના ઝાડને!

કૃષ્ણની ખાતર હું મારું સ્વપ્ન એ કહેતો નથી :
તર્જની પર ઊંચકું છું હું ઇડરના પ્હાડને!

ઓઢણીને કન્યકાએ સૂકવી છે નાહીને
એટલે રોમાંચ લીલો થઈ રહ્યો છે વાડને!

જા નદી તું પ્હાડ તોડી જા હવે સાગર ભણી
કોણ ઉવેખી શક્યું છે આંખ બાંધી આડને?

લીલાશ ધોખો દઈ અને ચાલી ગઈ કોરી કડાક!
મન મનાવ્યું : શું કરે વરસાદ સૂકા ઝાડને?

છેલ્લીવેલ્લી બોલ હવે તારી અપેક્ષા છે કઈ!
કોઈ નહીં રોકી શકે મારી થડકતી નાડને!