મણિલાલ હ. પટેલનાં કાવ્યો/હોવાપણું

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
હોવાપણું

છીએ ત્યારથી જ
ચાલે છે કરવત શ્વાસની જેમ
તે જતીય વ્હેરે ને વળતીય વ્હેરે
કાશી જવાની જરૂર જ ન પડી
આપણે તો ઠેર ના ઠેર
ભોળા ભામણ-જીવને ઘણુંય કઠે કે –
ઘેરના ઘેર ને ભૈડકાભેર

છીએ એ ગઢ કાળવો – બિકાળવો
કાઠો ને કપરો આકરો અને અઘરો
ઝવરો ખાપરોય થાકી જાય
એવો ચાલે છે કૅર
ઠેર ઠેર માલીપા મલકમાં
ચાંપાનેરનાં ખંડેરો જેવા દિવસો
ને રાતો પાવાગઢ પ્હાડ જેવી
જાતને ઝાડ જેવી બનાવવા સારુ
માટી ને મેઘ બહુયે મથ્યાં
પણ –
બળીઝળી કૂંપળ પછી –
ક્યારેય કળી ન થઈ શકી!!