યાત્રા/પળું છું

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
પળું છું

ધરાનાં પાર્થિવ્યો પરહરી પળું છું તવ કને,
મને લેજે તારી પરમ ચિતિને અંક, જનની!
પ્રભુત્વે તારા દૈ રસી, કસી ઋતે, દેવગણની
મુદાની ગંગા દૈ જગ પર ભલે પાઠવ મને.


ઑગસ્ટ, ૧૯૪૩