યાત્રા/મેરે પિયા!

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
મેરે પિયા!

મેરે પિયા મૈં કછુ નહીં જાનૂં,
મૈં તો ચુપચુપ ચાહ રહી.

મેરે પિયા, તુમ કિતને સુહાવન,
તુમ બરસો જિમ મેહા સાવન,
મૈં તો ચુપચુપ નાહ રહી.         મેરે પિયાo

મેરે પિયા, તુમ અમર સુહાગી,
તુમ પાયે મૈં બહુ બડભાગી,
મૈં તો પલ પલ બ્યાહ રહી.         મેરે પિયાo

૧૯ ડિસેમ્બર, ૧૯૪૧