યાત્રા/પૂર્તિ –

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
પૂર્તિ –

૧. મદ્–યાત્રા

૨. આ ધ્રુવપદ
[આ પૂતિમાં પ્રથમ મદ્-યાત્રા ને માત્ર મૂકવામાં આવેલું, પરંતુ પછીથી જોવા મળ્યું કે આ સંગ્રહમાંના ‘આ ધ્રુવપદ’ (પૃષ્ઠ ૧૭૬)ને માટે પણ ‘મનુજ-પ્રણય'ના જેવી પરિસ્થિતિ છે, એટલે તે મૂળ રચના પણ અહીં મૂકી છે. ‘મદ્-યાત્રા’ માનવહૃદયની પરમ ભાવ-તૃપ્તિનો ઉત્કટતા–પ્રધાન આલેખ છે, ‘આ ધ્રુવપદ’ વિશ્વના ગહન સત્યનું શાંત મધુર ભાવે સંશોધન છે.]