વસુધા/અહો પૃથ્વીમૈયા!

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


અહો પૃથ્વીમૈયા!

જતાં જ્યોત્સ્નારંગ્યાં કિરણપગથીએ સુવરણી,
સદા સ્થૈર્યે ધૈર્યે કદમ ધરતાં કોટિ યુગથી
કિયાં ધ્યેયો શ્રેયો મન ધરત સાધો સફર આ?
અમારી નાનેરી મતિ મુંઝવશો ઝાઝી નહિ, મા!

તમે મૈયા, જાણો ભુવનભુવનોની ગતિ બધી,
ખિલી દિગ્‌દિગ્વ્યાપી પ્રકૃતિઅટવીની પગથીઓ
તમે ખૂંદી, એનાં સ્ફુરણ નિરખ્યાં ગુહ્યતમને,
વિધાતાનાં સર્વે પ્રથમ સુપને હાઝિર તમે.

અહો પૃથ્વીમૈયા, તમ ચરણસંગીત ઝમતું
મહા જે સ્રષ્ટાના અગમ ગિરિથી, તે ગમ તમે
અમારાં વાળી દ્યો તૃષિત મુખનેત્રો, ભરી દિયો
દિગન્તી વિદ્યુત્‌ને અમ બટુક યાત્રાળુચરણે.

ને જો લાવી દિયો એ ભુવનભુવનની ભવ્ય સંવાદ–ગીતિ,
મૈયા, તો તો અમારી ફિટવીમિટવીએ મૂઢ જીવ્યાની રીતિ.