વસુધા/આજે પ્રભાત પહોર

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
આજે પ્રભાત પ્હોર

આજે પ્રભાત પ્હોર વહેલું વહેલું
હો ગીત કોણ ગાતું ઘેલું?

મંજરીએ મંજરીએ મીઠું મહોરેલું,
કોકિલના કંઠે ફોરેલું,
ગ્રીષ્મની અટારીએ ઘૂંટી ઘૂંટીને
છૂટ્ટે હાથે એ વેરેલું. હો ગીતo

ફૂલડાંની કાયથી મલકી ટપકેલું,
તારાની છાબે છલકેલું,
સાગ૨સીમાડે ઘેરું ગરજંતું,
પૃથ્વીને પારણે હીંચેલું. હો ગીતo

બાળકની આતુર તે આંખથી ઉઠેલું,
માતાના ઉરથી છલેલું,
યૌવનની નોબતે ગાંડું ગરજંતું,
મૃત્યુનું અમૃત પીધેલું. હો ગીતo