શ્રેષ્ઠ ચંદ્રકાન્ત શેઠ/૮. પંખી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૮. પંખી

પંખી કો’ આંધળું,
ભીતરે વર્ષ કૈં કેટલાં-થી વસ્યું,
ખાલી ઈંડું જ સેવ્યા કરે છે;
પાંગળી પાંખથી સ્હેજ ઊડી–પડી
તણખલે ગગન બાંધ્યા કરે છે.

(પવન રૂપેરી, ૧૯૭૨, પૃ. ૬૧)