હરીશ મીનાશ્રુની કવિતા/પ્રારંભિક

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી
હરીશ મીનાશ્રુની કવિતાસંપાદન: અજયસિંહ ચૌહાણશ્રેણી સંપાદન : મણિલાલ હ. પટેલએકત્ર ફાઉન્ડેશન(USA)
(ડિજિટલ પ્રકાશન)
હરીશ મીનાશ્રુની કવિતા
સંપા. અજયસિંહ ચૌહાણ

EKATRA FOUNDATION (USA)


© સંપાદન : સંપાદકના
© કવિતા : કવિના


ડિજિટલ પ્રકાશન
પ્રથમ આવૃત્તિ : ૨૦૨૧


ટાઇપસેટિંગ : મહેશ ચાવડા
દિયા અક્ષરાંકન, ચાવડા નિવાસ, મુ.પો. વાસણા(બો), તા. બોરસદ, જિ. આણંદ ૩૮૮ ૫૪૦. મો. ૯૧૦૬૬ ૩૫૩૩૭