હરીશ મીનાશ્રુની કવિતા/પ્રેમસૂક્ત : ૨૦

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
પ્રેમસૂક્ત : ૨૦

ત્વચા ઉપર તો નિરંતર તમારો સ્પર્શ મળે
ને દૂરતામાં કેટલાં પ્રકાશવર્ષ મળે
ઘડે છે વ્યૂહ પ્રેમનો આ સુખડની કાયા
તમારી સાથે હવે નિત્યનો સંઘર્ષ મળે