– અને ભૌમિતિકા/પ્રારંભિક

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


ભીખુ કપોડિયા – અને ભૌમિતિકાચંદ્રમૌલિ પ્રકાશન
પુસ્તક પ્રકાશન અને પ્રસારક
૨૪૫ ઇન્દ્રકોટ, દોશીવાડાની પોળ, કાળુપુર
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧


KAPODIA BHIKHU ● –ANE BHAUMITIKA ● [Gujarati Poems] 1 Ed. Ahmedabad : ૩૮૦ ૦૦૧
● Chandramauli Prakashan ● 1988 ● P. 8+60=68 ● Price Rs. 19.૦૦ ● 891.471©
❋ ❋ કોપીરાઇટ : રક્ષા ચૌહાણ ❋ ❋
❋ ❋ પ્રકાશક : મહેન્દ્ર શાહ ❋ ❋
ચન્દ્રમૌલિ પ્રકાશન ❋ ❋ ૨૪૫, ઇન્દ્રકોટ દોશી
વાડાની પોળ ❋ કાળુપુર અમદાવાદ 380 001 ❋
મુદ્રક : રાકેશ કે. દેસાઈ ❋ ચંદ્રિકા પ્રિન્ટરી ❋
મિરઝાપુર રોડ ❋ અમદાવાદ 380 001 ❋ ફોનઃ 20578
❋ ❋ આવરણ અને રેખાંકનો : જગદીપ સ્માર્ત ❋ ❋ કાયસ્થ
મહોલ્લો ❋ ગોપીપુરા ❋ સૂરત-૨ ❋ મુદ્રણસજ્જા અને અક્ષરાંકન :
❋ જયદેવ શુક્લ ❋ પ્રથમ આવૃત્તિ ❋ ❋ ડિસેમ્બર ૧૯, ૧૯૮૮ ❋ ❋
❋ ❋ પ્રત : પાંચસો ❋ કવિ-સમ્પર્ક : ૬/B, ન્યૂ પ્રેમનગર-૧, એસ. વી.
❋ ❋ રોડ, બોરીવલી-પશ્ચિમ, મુંબઈ 400 092 ❋ ❋ ❋ ❋ મૂલ્ય : રૂપિયા 19=00


પ્રિય
દિવ્યા, રક્ષા, અનામિકને... ....