કાવ્ય-આચમન શ્રેણી - પ્રહ્લાદ પારેખ/૫૧. ગાનને મારગ


૫૧. ગાનને મારગ

પ્રહ્લાદ પારેખ

હાલો, મારા ગાનને મારગ હાલો રે !

ગાનના મારગ મારા જાયે ગગનમાં,
જાયે ધરામાં, એ તો જાયે પવનમાં;
જાયે એ માનવ કેરાં મનમાં, હાલો રે !          – હાલો મારા.

મારગડા એ નથી સુંવાળા,
જોજો, નથી એ રૂપાળા રે;
ખેતર કેરાં ઢેફાં ભરિયાં:
એ તો બધા ધૂળવાળા રે, હાલો રે !          – હાલો મારા.

ગાનને મારગ મારા, ખાણનાં આવી આવી
ઘેરાશે ઘોર અંધારાં રે;
એ રે મારગને આવરી લેશે
કાળા ધુમાડે કારખાનાં રે, હાલો રે !          – હાલો મારા.

એ રે મારગમાં સંકટ સાથી થાશે,
દેખાશે મોત મુખ કાળાં રે;
એ જ મારગમાં આવીને મળશે
નવાં નવાં અજવાળાં રે, હાલો રે !          – હાલો મારા.
(સરવાણી, પૃ. ૫૬)