ગાંધીજી વિરૂદ્ધ ગુરુદેવ


Gandhi-viruddh-tagore-title-2.jpg


ગાંધીજી વિરૂદ્ધ ગુરુદેવ

વિભાવના અને સંકલન:
શૈલેશ પારેખ

ગાંધીજી વિરૂદ્ધ ગુરુદેવ