ગીત-પંચશતી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


Panch-shati Cover.jpg


ગીત-પંચશતી

સંપાદક:
ઇન્દિરાદેવી ચૌધુરાણી

અનુવાદક:
નગીનદાસ પારેખ
ઉમાશંકર જોશી
રામણલાલ સોની
જયંતીલાલ આચાર્ય
સુરેશ જોષી
અનિલા દલાલ
ભોળાભાઈ પટેલ


પ્રારંભિક

અનુક્રમણિકા