ઇન્ટરવ્યૂઝ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to searchInterviews Yashvant Trivedi book cover.jpg


ઇન્ટરવ્યૂઝ
[સાહિત્યિક મુલાકાતો]

સંપાદક: ડૉ. યશવંત ત્રિવેદી


પ્રારંભિક


અનુક્રમ

–શ્રી મનુભાઈ પંચોળી ‘દર્શક’ની મુલાકાત

–ડૉ. ચંદ્રવદન ચી. મહેતાની મુલાકાત

–શ્રી સુંદરમની મુલાકાત

–ડૉ. રમણલાલ જોશીની મુલાકાત

–શ્રી પન્નાલાલ પટેલની મુલાકાત

–શ્રી ગુલાબદાસ બ્રોકરની મુલાકાત

–પ્રા. મનસુખલાલ ઝવેરીની મુલાકાત

–ડૉ. સિતાંશુ યશશ્ચંદ્રની મુલાકાત

–ડૉ. યોગેન્દ્ર વ્યાસની મુલાકાત

–આચાર્યશ્રી યશવંત શુક્લની મુલાકાત

–પ્રા. ચન્દ્રકાંત બક્ષીની મુલાકાત

–આચાર્યશ્રી રામપ્રસાદ બક્ષીની મુલાકાત

–શ્રી ઉમાશંકર જોશીની મુલાકાત