કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ઉમાશંકર જોશી/૩. સ્ત્રીની ઊંચાઈ (વસંતવર્ષા)

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૩. સ્ત્રીની ઊંચાઈ (વસંતવર્ષા)


પરાર્થે તરે આંખમાં આંસુ જ્યારે,
મળે મર્દને સ્રીની ઊંચાઈ ત્યારે.

અમદાવાદ, ૧૭-૪-૧૯૫૧
(સમગ્ર કવિતા, પૃ. ૫૩૨)