કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – નિરંજન ભગત/૧૫. ક્ષણ હસવું, ક્ષણ રડવું

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૧૫. ક્ષણ હસવું, ક્ષણ રડવું

નિરંજન ભગત

ક્ષણ હસવું, ક્ષણ રડવું;
પૃથ્વી વિણ ક્યાં જડવું?

સ્વર્ગમહીં નહીં, અહીં સુખદુ:ખે
જનમ જનમ રે જીવું;
પાય જગત જે, હસતે મુખે
સકલ હોંસથી પીવું,
કંઈ મીઠું, કંઈ કડવું!

સ્વર્ગંગાને ક્યાંય નથી રે
જમુનાનો જળઘાટ,
નન્દનવનની માંહ્ય નથી રે
મથુરાપુરની વાટ;
વ્રજ વિણ રે સૌ અડવું!

૧૯૪૯

(બૃહદ છંદોલય, પૃ. ૯૪)