કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – હસમુખ પાઠક/૩૧. ઠાકોરજી — મા

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


૩૧. ઠાકોરજી — મા

એક વાર માએ કહ્યું:
(મા મારી ગુરુ)
આ ઠાકોરજી સામે જો!
આ ઠાકોરજી તો પથ્થર છે.
એ ઠાકોરજી કેવી રીતે? — મેં પૂછ્યું.
જે તારી અંદર છે, તે જ
અહીં બહાર સર્વત્ર બિરાજે છે.
અંદર જો, બહાર જો!
તે કેવી રીતે?
મારી સામે જોતો હોય એમ જો!
મેં ઠાકોરજી સામે જોયું, મા સામે જોયું.
માના શબ્દથી
ઠાકોરજી મા થયા.

૨૨-૮-૮૩
(જાગરણ—પાછલી ખટઘડી, પૃ. ૮)