કાવ્ય-આચમન શ્રેણી - પ્રહ્લાદ પારેખ/૩૧. તારો ઇતબાર

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


૩૧. તારો ઇતબાર

પ્રહ્લાદ પારેખ

તારો ઇતબાર જેને, તારો ઇતબાર તેને :
આ પારે શું વા સામે પાર,
જેને તારો ઇતબાર !

શાને આ ભીતર એવું, શાને એ બા’રે કે’વું ?
એક તુંબીના બેઉ તાર.
જેને તારો ઇતબાર !

લઈ લેજે તારી પાસે, – માગે એવું શાની આશે ?
સરખાં વૈકુંઠ ને આ સંસાર,
જેને તારો ઇતબાર !

તરશે કે ડૂબશે હોડી, દિયે એ ઉચાટ છોડી :
એવા વળી શાને ભરે ભાર,
જેને તારો ઇતબાર !
(બારી બહાર, પૃ. ૧૪૧)