ગાંધીજી વિરૂદ્ધ ગુરુદેવ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


Gandhi-viruddh-tagore-title-2.jpg


ગાંધીજી વિરૂદ્ધ ગુરુદેવ

વિભાવના અને સંકલન:
શૈલેશ પારેખ

પ્રારંભિક

ગાંધીજી વિરૂદ્ધ ગુરુદેવ

પરિશિષ્ટ